DMF's stadgar

Här postas information från Styrelsen, Trusten eller Webcrew som alla bör veta.
Användarvisningsbild
Ulvert
Auctoritas - Moderator
Auctoritas - Moderator
Inlägg: 2161
Blev medlem: sön 25 feb 2007, 14:08
Namn: Roger Johansson
Ort: Lund

DMF's stadgar

Inlägg av Ulvert » ons 28 jan 2009, 14:34

Long time overdue, nu finns DMF's stadgar på forumet.
------------------------------------------------------------------

STADGAR 2016

FÖR ROLL- OCH KONFLIKTSPELSSÄLLSKAPET

DEN MORONISKA FÖRENINGEN

Namn

§1 Föreningens namn skall vara ’Den Moroniska Föreningen’ eller i förkortning ’DMF’.

Verksamhetsort

§2 Föreningens verksamhetsområde skall vara Lund med omnejd.

Verksamhetsår


§3
Föreningens verksamhetsår skall vara 1/1 till 31/12.

Verksamhetsinriktning

§4 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§5 Föreningens verksamhet skall gå ut på att:
#1 Göra roll- och konfliktspelandet känt för allmänheten.
#2 Främja kontakten roll- och konfliktspelare emellan.
#3 Informera medlemmarna om nya tilldragelser inom roll- och konfliktspelområdet.

Stadgeändringar

§6 Ändring av dessa stadgar kan endast göras av en majoritet på årsmötet om ändringen varit utlyst i kallelsen. Om detta inte varit fallet kan endast en ändring ske om 2/3 av årsmötet röstar för ändringen. Stadgarnas paragrafer 1, 2, 4, 5 och 6 kan endast ändras om beslutet tas av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Medlem

§7 Medlem är den som erlagt medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. För personer som är 26 år och äldre finns en möjlighet att i stället för medlemsavgift erlägga en verksamhetsavgift. Denna avgift uppgår till samma belopp som medlemsavgiften.

§8 Medlem har rätt till att:
#1 Få information rörande föreningens angelägenheter.
#2 Tillgå alla föreningens tidskrifter, kartor, spelplaner och spel förutsatt att de inte är bokade.
#3 Närvara vid möten ordnade för alla sällskapets medlemmar.
#4 Använda sig av de rabatter medlemskortet ger honom/henne.
#5 Närvara, rösta, yttra sig, motionera samt ge förslag till årsmötet.

§9 Den som erlagt verksamhetsavgift har rätt till att:
#1 Få information rörande föreningens angelägenheter.
#2 Tillgå alla föreningens tidskrifter, kartor, spelplaner och spel förutsatt att de inte är bokade.
#3 Närvara vid möten ordnade för alla sällskapets medlemmar.
#4 Använda sig av de rabatter verksamhetskortet ger honom/henne.

§10 Den som erlagt verksamhetsavgift äger ej rätt att närvara, rösta, yttra sig, motionera samt ge förslag till årsmötet. Ej heller har denne rätt att delta i styrelsearbete.

§11 Med medlem kommer i fortsättningen, för enkelhetens skull, att menas såväl medlem, som den som avlagt verksamhetsavgift.

§12 Medlem har endast rätt att närvara vid enskilda spel om spelledaren så tillåter.

§13 Medlem kan av styrelsen avstängas fram till nästföljande årsmöte då frågan om uteslutning ska tas upp. Endast årsmötet äger rätt att utesluta sådan person ur föreningen. Denne kan avstängas och uteslutas ur föreningen på följande grunder:
#1 Motarbetande av föreningens intressen.
#2 Grav eller ej ersatt skadegörelse på föreningens egendom.
#3 Upprepad dålig disciplin på möten eller på föreningens lokal.

§14
För person som inte önskar vara medlem i föreningen men ändå vill bidra till föreningen finns möjlighet att erhålla stödmedlemskap. Det finns ingen fast avgift för stödmedlemskap, utan det är upp till personen själv hur stor summa denne vill erlägga. Stödmedlem äger ej rätt att delta i föreningens verksamheter eller att närvara, rösta, yttra sig, motionera samt ge förslag till årsmötet. Ej heller har stödmedlem rätt att delta i styrelsearbete.

Årsmötet

§15 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§16 Ordinarie årsmöte skall äga rum under första kvartalet.

§17 Extra årsmöte kan utlysas av ordföranden, två styrelseledamöter eller minst 1/10 av medlemmarna. Anledningen till extra utlysande skall anges i kallelsen. Extrainkallat årsmöte är beslutsmässigt om minst 1/10 av medlemmarna är närvarande och alla är kallade.

§18 Kallelse till årsmöte skall ske minst 7 dagar i förväg. Revisorerna skall få bokslutet tillhanda senast 7 dagar i förväg. Kallelse skall innehålla förslag till föredragningslista. Ordinarie årsmöte är beslutsmässigt om alla medlemmar blivit kallade.

§19 Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast 3 dagar innan mötet.

§20 Revisorerna har, om de ej redan är medlemmar, närvarorätt, yttranderätt samt förslagsrätt på årsmötet.

§21
Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas med på föredragningslistan:
• Årsmötet förklaras öppnat
• Upprättande av röstlängd
• Föredragningslistans godkännande
• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Yrkande på ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
• Val av styrelse
• Val av revisorer (2 st)
• Eventuella propositioner
• Eventuella motioner
• Övriga frågor
• Årsmötet förklaras avslutat

§22
Vid val av styrelse skall årsmötet rösta på 1 ordförande och 2 ledamöter. Årsmötet skall alltid rösta på hela förslag på styrelse. Röstning person för person är inte tillåtet. Detta gäller ej val av valberedning och revisorer. Det är upp till årsmötet att avgöra hur dessa väljs.

Styrelsen

§23 I styrelsen ska minst ingå:
1 Ordförande
1 Sekreterare, tillika Vice ordförande
1 Lokalansvarig
1 Kassör

§24 Det är styrelsens ansvar att utse vilka ledamöter som skall inta respektive styrelsepost, med undantag för ordförande som utses genom årsmötesbeslut. Det är tillåtet för en ledamot att inta mer än en styrelsepost.

§25 Ordföranden är sällskapets förste representant och skall leda sällskapets arbete såväl i styrelsen som under årsmötet.

§26 Vice ordföranden är föreningens förste representant när ordföranden inte är närvarande. Vice ordföranden övertar ordförandens arbetsuppgifter när denne inte är närvarande.

§27 Sekreteraren är den som tar hand om föreningens handlingar så som protokoll och stadgar.

§28 Kassören har hand om sällskapets ekonomi, för sällskapets kassabok samt tillhandahåller revisorerna sällskapets bokslut.

§29 Lokalansvarig är ansvarig för föreningens lokal och har kontakter med hyresvärd och vaktmästare.

§30 Ledamöterna har inga andra skyldigheter än att närvara vid styrelsemötena, ta ställning till frågorna som där tas upp samt utföra de uppdrag som styrelsen ger dem.

§31
Firmatecknare är Ordförande, Sekreterare och Kassör. Dessa tecknar föreningens firma var för sig.

§32 Styrelsen ska verkställa årsmötets beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. Styrelsen ska förbereda och kalla till ordinarie årsmöte.

§33
Styrelsemöte hålles när ordförande, minst 2 styrelsemedlemmar eller revisorerna så önskar, dock minst ett styrelsemöte per halvår.

§34 Medlem kan av styrelsen adjungeras till styrelsemöte. Dock kan styrelsen inte besluta om ständig adjungering, utan medlemmen måste adjungeras möte för möte. Adjungerad medlem har endast närvaro-, förslags- och yttranderätt, men inte rösträtt.

§35 Styrelsen är beslutsmässig om alla styrelsemedlemmar är kallade och minst hälften är närvarande.

Valberedning

§36 Det skall vid årsmötet väljas en ny valberedning. Valberedningens uppgift är att på nästa årsmöte lägga fram förslag på ny styrelse, revisorer och valberedning. Valberedningen skall bestå av 1 sammankallande valberedare.

Revisorerna

§37 Det skall finnas två revisorer, dessa väljs vid årsmötet och får ej ha några styrelseuppdrag eller med dessa jämförbara förtroendeuppdrag.

§38 Revisorerna äger rätt att ta del av sällskapets alla handlingar för att kunna följa sällskapets verksamhet. Revisionsberättelsen skall vara tillgänglig till årsmötet.

Upplösande

§39
Upplösande av sällskapet kan endast ske:
#1 Vid konkurs.
#2 Vid beslut av två på varandra följande årsmöten.
"People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people."

-Alan Moore m.fl.


"Nope, I can't go to Hell, Satan has a restraining order against me."

Xian
Custos Castrorum - Nyckelbärare
Custos Castrorum - Nyckelbärare
Inlägg: 1550
Blev medlem: fre 23 maj 2008, 21:03
Namn: Christian Henriksson
Ort: Lund!

Re: DMF's stadgar

Inlägg av Xian » ons 05 feb 2014, 13:34

Har uppdaterat ovanstående post istället, med 2016 års stadgar. /Mod
Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.

Användarvisningsbild
trippygreenskull
Optio - Officer
Optio - Officer
Inlägg: 283
Blev medlem: ons 20 feb 2013, 08:47
Namn: Nils-Martin Lundsgård
Ort: Lund

Re: DMF's stadgar

Inlägg av trippygreenskull » lör 06 feb 2016, 18:25

2016 års stadgar finns här i pdf.
Bilagor
DMFs stadgar 2016.pdf
(134.24 KiB) Nerladdad 190 gånger

Låst